Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Satandarları

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler

İlk Müracaat Yeri

Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi

Turizm Yatırım Belgesi Talebi

1-Matbu başvuru dilekçesi 2-Rapor 3 -Ticaret sicili gazetesi( *) 4 -İmza sirküleri( *) 5- Fikir projesi( *) 6- Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı( *) 7- Referans kişi veya kuruluş yazısı( *) 8-Sağlık Bakanlığı yazısı( *) 9-İsim tescil belgesi( *) ( *) Her Tesis İçin Zorunlu Değildir.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete): 1-Başvuru dilekçesi 2-Belge talep eden tesise ilişkin rapor 3-Taahhütname 4-Mülkiyet belgesi 5-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı 6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki

1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri 4-Yetki Belgesi 5-Kimlik Fotokopisi

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

20 Dakika

İl Genelinde (Müze ve Ören Yerlerinde) Film Çekimleri

-Dilekçe (Filmin ne zaman, nerelerde ne amaçla çekileceği, ticari amacının olup olmadığı, kimler tarafından çekileceği açıkça belirtilmelidir) 2-Yabancı Ekipler İçin Pasaport 3-Bakanlık Yazısı

Bingöl Valiliği - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

5 Gün

Fiyat Tarifesi Onayı

1-Dilekçe 2-Fiyat Tarifesi (İki Takım)

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

Tanıtıcı Yayın Talebi

1-Şahsen Başvuru 2-Dilekçe veya E-Mail

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün 10 Dakika Başvuru şahsen vapılmamışsa süre 15 güne uzayabilir

‘’Müşteri Şikâyet Defteri’’ Onayı

Dilekçe

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

‘’Denetleme Defteri’’ Onayı

Dilekçe

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

İllerde Verilen Sertifikalar (Tüzel Kişiler. Dernekler, Vakıflar)

1-Dilekçe 2-Yetkinin TC kimlik numarası beyanı 3-Vergi numarası beyanı 4-Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/ kuruluş tüzüğü/ vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5-Sicil gazetesi 6-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 8-Banka dekontu

---

30 Gün

TEŞVİK (A) Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması

1-Dilekçe 2-Ön Fikir Projesi 3-Proje Zamanlama Tablosu 4-Ticari Sicil Gazetesi 5-Başvuru Geçici Teminat Mektubu 6-Taahhütname

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

Seyahat Acentesi Kurma Başvuru

Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler 1- Başvuru dilekçesi, 2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, 3-Acente unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı, 4- Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi, 5- İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi, 6- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi, 7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, 8-Seyahat acentesinin, 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge, nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi, 9- Ek-1’de yer alan acente unvanına ilişkin taahhütname, 10- Ek-2’de yer alan sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname, 11- 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı makbuzunun aslı

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

Çevre Düzenleme ve Altyapı Uygulamalarına Mali Yardım Yapılması

1-Gerekçe raporu 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-İmar planı, imar durum belgesi 4-Talebe ilişkin encümen kararı 5-Uygulanacak proje 6-Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyeti Not: Belgeler yetkililer tarafından imzalanmış işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün

Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje Yapımı

1-Gerekçe raporu 2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 3-İmar planı, imar durum belgesi, mevcut diğer dokümanlar 4-Talebe ilişkin encümen kararı (il özel idareleri için il daimi encümen kararı-muhtarlıklardan gelen talepler için ise köy meclisi karar) Not: Belgeler yetkililer tarafından imzalanmış işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinemalara SERTİFİKA Verilmesi

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası” 2-Banka Dekontu (T.C.Merkez B.Ankara Şb. 350121007.8) 3-Faaliyet Belgesi 4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse) 5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi)6-Vergi Levhası, 7. TC No

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

20 Dakika

Taşınmazların 4957/ 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

1-Dilekçe 2-Tapu örneği 3- Harita. 1/ 25000 – 1/ 500 4- Arazi tespit tutanağı – ( Varsa )

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

7 Gün

Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi

1-Dilekçe (İlçelerde yapılacak etkinliklerin bilgi ve belgeleri kaymakamlıklarca gönderileceğinden ilçelerde yapılacak faaliyetlerle ilgili başvurular o yerin mülki amirine yapılır) 2-Etkinlik programı 3-Gider bilânçosu 4-Afiş/davetiye örnekleri 5-Gider belgeleri 6-İzleme formu

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün

Acente Denetimi (1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu Kapsamında )

1-Şikâyet Dilekçesi 2-Bakanlığın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

Elektrik Enerjisi Desteği

1-Dilekçe 2-Belge örneği 3-Taahhütname 4-Vergi dairesi adı ve hsp numarası, Borcu Yoktur yazısı 5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası 6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası 7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün

Tanıtım Faaliyetleri (Seminer ve Rehberli Gezi)

İlgili Kurum ve Grupların Dilekçesi

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün

Cumhuriyet Savcılığı ve Güvenlik Birimlerinden Gelen Kitap, CD, DVD, VCD ve Var İse Bunların Bandrol Tetkiki

1-Resmi Yazı 2-Kitap ve CD, DVD, VCD ler

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11 Gün 1 Gün İncelenecek Materyal Sayısına Göre Süre 1-20 Gün arasında değişebilir.

1-E-mail başvurusu 2-Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası

Elektronik Ortamda Başvurunun Alınması

Gün 1 Gün Hizmetin tamamlanma süresi konuya göre en geç 15 güne uzayabilir

iktm12@kulturturizm.gov.tr

1-E-mail başvurusu 2-Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası

Elektronik Ortamda Başvurunun Alınması

Gün 1 Gün Hizmetin tamamlanma süresi konuya göre en geç 15 güne uzayabilir

TEŞVİK (B)Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı, Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulanması

1-Faturalar 2-Bilgi Formu 3-Taahhütname

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi

Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (Genelge 2005/13) ekinde yer alan; 1-Taahhütname 2-Destek sözleşmesi

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Gün Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur.

İllerde Verilen Sertifikalar(Kamu Kurumları)

1-Dilekçe 2-Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı 3-Yetki belgesi 4-Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde) 5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devraldığını gösterir yetki belgesi Banka dekontu

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

30 Dakika

Müdürlüğümüz Görev Alanına Giren Konularda İstatistik Bilgi Talebi

Dilekçe

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

10 Dakika

Eğitim Faaliyetleri (Seminer, Müze Aktiviteleri)

İlgili kurum ve gurupların dilekçesi.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Gün