Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Belediye Belgeli Belgeli Konaklama Tesislerinin "Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi" Alma Zorunluluğu Hk.

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Kanun ile Turizmi Teşvik Kanununda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.MADDE 17 – 
2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler; 13 üncü, 14 üncü, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler hariç bu Kanuna, 1593 sayılı Kanunun 178 inci maddesine, 222 sayılı Kanunun 61 inci maddesine, 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine tabidir. Ancak bu işletmeler için 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı aranır. Bunların mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamındaki hakları devam eder.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Bu madde kapsamında belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular ile belgelendirme usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Bu  kapsamda,  Bakanlığımızca  hazırlanan  Basit  Konaklama  Tesisleri  İle  Plaj  İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe göre; turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ve kamu misafirhaneleri hariç, ilgili idarelerce (belediye veya özel idare) işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş ilimizdeki tüm konaklama tesisleri ekteki başvuru dilekçesini doldurarak Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belgelendirme işlemi Valiliğimizce yapılacaktır.


2021 YlLl BASİT KONAKLAMA TESISI VE PLAJ İŞLETMELERI BELGE ÜCRETİ VE HARÇLARI

 BELGE TÜRÜ BELGE ÜCRETİ (TL) MÜESSESE HARCI (TL)
 BASİT KONAKLAMA TESİSİ 500,00 378,00
 PLAJ İŞLETMELERİ 500,00 378,00